kompleksowy portal

Regulamin WBP Newslink

Aktualizacja | 26.01.2015

§1. Właściciel i licencjobiorca

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, obowiązki i uprawnienia Użytkowników zarejestrowanych w Systemie Newslink - Wirtualne Biuro Prasowe (WBP), oraz prezentuje zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu (zwanego danej Systemem lub Serwisem) którym jest Exacto sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-234, ul. Siemieńskiego 20/38.
 2. Administrator będący właścicielem pełnych praw majątkowych i autorskich do Systemu udziela licencji na sprzedaż pakietów Systemu Newslink WBP oraz przekazuje prawa Administratora firmie Altimedia Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 35-234, ul. Siemieńskiego 20/38, za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod adresemwww.newslink.pl
 3. Warunkiem skorzystania z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu jest zapoznanie się i akceptacja wszystkich postanowień Regulaminu. Akceptacja następuje z chwilą wybrania i zaznaczenia pola oznaczającego akceptację.

§2. Wyjaśnienie terminów użytych w Regulaminie

Każdorazowo ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. Abonamencie; należy przez to rozumieć kwotę opłaty ustaloną w Cenniku przez Administratora, która uiszczana jest przez Użytkownika w zamian za możliwość korzystania z Systemu.
 2. Administratorze; należy przez to rozumieć spółkę działającą pod nazwą Exacto sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, 35-234, ul. Siemieńskiego 20/38 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000337961, NIP: 8133602558, REGON: 180484610, o kapitale zakładowym 100.000,00 zł. (słownie: sto tysięcy złotych).
 3. Aktywacji konta; należy przez to rozumieć czynność, która po jej wykonaniu umożliwia korzystanie z pełnych możliwości jakie daje System Wirtualnego Biura Prasowego, według wybranego pakietu.
 4. Cenniku; należy przez to rozumieć zestawienie cen oraz elementów mających wpływ na kwotę Abonamentu ustalonego przez Administratora.
 5. Haśle; należy przez to rozumieć ciąg znaków umożliwiający Użytkownikowi autoryzację dostępu, a tym samym pomagający w zabezpieczeniu konta, wygenerowany przez System Wirtualnego Biura Prasowego.
 6. Koncie; należy przez to rozumieć zbiór zasobów, uprawnień, a także indywidualnych ustawień dokonanych w ramach Systemu WBP udostępnionych przez Administratora na rzecz Użytkownika w celu korzystania z Usług.
 7. Licencjobiorcy; należy przez to rozumieć podmiot działający pod nazwą Altimedia sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, 35-234, ul. Siemieńskiego 20/38 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000352263, NIP: 5170317632, REGON: 180546305, o kapitale zakładowym 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).
 8. Loginie; należy przez to rozumieć wybrany i wskazany w procesie rejestracji przez Użytkownika adres poczty elektronicznej, który służy do zarządzania jego kontem.
 9. Okresie testowym/próbnym; należy przez to rozumieć wskazany przez Administratora okres 30 dni przeznaczonych na bezpłatne testowanie Usług, na zasadach określonych w Regulaminie.
 10. Regulaminie; należy przez to rozumieć niniejszy dokument, który określa szczegółowe zasady korzystania z Systemu.
 11. Rejestracji; należy przez to rozumieć jednorazową czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie polegającą na założeniu przez Użytkownika konta poprzez podanie danych osobowych wymaganych podczas tego procesu.
 12. Usługach; należy przez to rozumieć narzędzia udostępnione dla Użytkownika na zasadach określonych w Regulaminie oraz Cenniku.
 13. Umowie; należy przez to rozumieć Umowę o świadczeniu Usług zawartą pomiędzy Administratorem lub licencjobiorcą, a Użytkownikiem na zasadach zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 14. Użytkowniku; należy przez to rozumieć podmiot, który spełnia i akceptuje w pełni warunki Regulaminu i dokonał rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego konto WBP dające prawa dostępu do Usług świadczonych przez Administratora na zasadach określonych w Regulaminie.

§3. Informacje ogólne

 1. Administrator świadczy Usługę Newslink – Wirtualne Biuro Prasowe z wykorzystaniem Serwisu i na zasadach wskazanych w Regulaminie, w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie biura prasowego włącznie z tworzeniem i dystrybucją informacji prasowych,
  2. prowadzenie Systemu komunikacji o konferencjach prasowych i innych wydarzeniach,
  3. monitoring mediów w zakresie wysłanych informacji prasowych,
  4. dostarczanie dziennikarzom i redakcjom informacji z różnych obszarów życia społecznego i biznesowego.
 2. Korzystanie z Serwisu możliwe jest przy wykorzystaniu urządzeń posiadających dostęp do Internetu, z zainstalowaną przeglądarką internetową.
 3. Dostęp do Systemu jest nieograniczony ani czasowo ani terytorialnie.
 4. Administrator zobowiązuje się do stałego, bezpiecznego i nieprzerwanego świadczenia Usług przez okres za który Użytkownik dokonał opłaty Abonamentowej lub w przypadku mediów/dziennikarzy – na czas podczas którego użytkownik jest zarejestrowany.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w funkcjonowaniu Systemu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, niezgodnym z prawem działaniem osób trzecich lub/i Użytkowników. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji Administrator dołoży wszelkich starań w celu przywrócenia dostępności Serwisu w możliwie najkrótszym czasie.
 6. Administrator zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług z przyczyn leżących po stronie osób trzecich (w tym operatorów sieci telekomunikacyjnych) ani spowodowanych działaniami siły wyższej.
 7. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za problemy wywołane wadliwym działaniem sprzętu komputerowego Użytkownika, które utrudniają bądź uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Usługi.

§4. Przerwy techniczne

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w obrębie całości Serwisu lub jego części, polegających np. na jego aktualizacji lub wprowadzaniu zmian.
 2. Administrator dołoży starań, aby przerwy te były jak najmniej uciążliwe dla Użytkownika, a także jeśli to będzie możliwe aby były dokonywane w godzinach nocnych czasu środkowoeuropejskiego i trwały nie dłużej niż 24 godziny.
 3. W przypadku planowanej przerwy technicznej Użytkownik zostanie o tym uprzednio oraz odpowiednio wcześniej poinformowany.
 4. W przypadku gdy dokonywana będzie przerwa techniczna Użytkownik ma prawo do przedłużenia ważności konta w danym pakiecie o czas trwania przerwy technicznej.

§5. Odpowiedzialność Administratora i Użytkownika

 1. Użytkownik może korzystać z Systemu oraz zawartych w nim Usług w sposób zgodny z obowiązującym w Rzeczypospolitej prawem i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się do wykorzystywania Serwisu zgodnie z jego celem. Nie może zatem w szczególności dystrybuować za jego pośrednictwem niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144 poz. 1204, z późn. zmianami).
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści zamieszczane i dystrybułowane za pośrednictwem Systemu, a w szczególności za te, które naruszają prawo bądź prawa osób trzecich (materiały prasowe, grafiki, zdjęcia, prezentacje i inne). W przypadku uzyskania wiarygodnych informacji o bezprawnym charakterze udostępnionych danych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, Administrator uniemożliwi dostęp do tych danych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich jak również z tytułu wyrządzenia jakiejkolwiek szkody osobom trzecim na skutek oraz w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w związku ze świadczonymi Usługami.
 4. Administrator może usunąć konto Użytkownika jeżeli uzna, że Użytkownik nie dokonał pełnej aktywacji konta w ciągu 30 dni roboczych od dokonania rejestracji.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub/i Regulaminem.

§6. Umowa

 1. Umowa zostaje zwarta z chwilą gdy Użytkownik dokona pełnej rejestracji w Serwisie.
 2. Usługi opisane w Umowie są odpłatne, zaś ceny zostały zawarte w Cenniku, poza okresem próbnym, który jest bezpłatny.
 3. Usługi w części skierowanej do mediów/dziennikarzy mają charakter całkowicie bezpłatny przez cały czas trwania umowy.
 4. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

§7. Rejestracja w Serwisie

 1. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna, zaś procedura rejestracji polega na wybraniu przeznaczenia konta, tzn. czy rejestrujący będzie korzystał z opcji przeznaczonych dla dziennikarzy, czy dla PR-owców, następnie podaniu loginu (adresu e-mail) oraz innych danych osobowych wyszczególnionych w formularzu, danych firmy/instytucji/redakcji, którą reprezentuje Użytkownik, a następnie zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie pola: „zapisz”. Administrator nie dokonuje kontroli ani weryfikacji zamieszczonych w Serwisie danych.
 2. Użytkownik, który dokonuje rejestracji zobowiązany jest do podania danych zgodnych ze stanem rzeczywistym, dokładnych, a w tym aktualnego i poprawnego adresu e-mail dla zapewnienia skutecznego i prawidłowego zarządzania kontem.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych firmy/redakcji i danych osobowych.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania w poufności swojego hasła, które może zmienić automatycznie korzystając z opcji: „zapomniałem hasła” zamieszczonej w panelu logowania.
 5. Wszelkie treści publikowane lub zamówienia, które zostały złożone przez osoby identyfikujące się Loginem i Hasłem Użytkownika, będą przypisane Użytkownikowi.
 6. Hasło wysyłane jest na adres e-mail wskazany podczas dokonywania procesu rejestracji lub podane w panelu administracyjnym Systemu.
 7. Aktywacja konta następuje w momencie jej potwierdzenia przez Administratora, które wysyłane jest automatycznie po dokonaniu akceptacji na wskazany przy rejestracji adres e-mail. W przypadku nieotrzymania wiadomości e-mail z informacją o aktywacji w ciągu 24 godzin od chwili rejestracji, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@altimedia.pl.
 8. Po dokonaniu aktywacji, Użytkownik uzyskuje możliwość bezpłatnego korzystania z Systemu przez określony okres testowy. Po jego upływie, Użytkownik musi wybrać i opłacić plan Abonamentowy. Pakiet skierowany do mediów jest całkowicie bezpłatny przez cały okres korzystania z Systemu.
 9. Okres próbny trwa 30 dni od chwili rejestracji. Po upływie tego okresu Użytkownik otrzymuje informację o konieczności wybrania i opłacenia pakietu.
 10. Po wyborze pakietu płatnego, i opłaceniu kwoty wskazanej w Cenniku, operator wystawi i prześle do Użytkownika w terminie do 3 dni roboczych fakturę VAT.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do dokonywania płatności zgodnie z zasadami opisanymi w Cenniku.

§8. Usługi i płatności

 1. W ramach Serwisu świadczona jest Usługa wirtualnego biura prasowego opisana na stronie www.newslink.pl oraz w Cenniku wewnątrz Systemu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do wnoszenia opłat Abonamentowych z góry za kolejne okresy Abonamentowe.
 3. Rozpoczęcie Okresu Abonamentowego następuje z dniem zaksięgowania na koncie Administratora pierwszej wpłaty.
 4. Opłatę Abonamentową tworzą: cena pakietu wybranego przez Użytkownika oraz cena paczek dokupionych w trakcie trwania Umowy przez Użytkownika.
 5. Abonament opłaca się w formie przelewu zwykłego lub za pośrednictwem systemu płatności PayU.
 6. Zmiana pakietu na wyższy może być dokonana w każdej chwili przez Użytkownika, w sposób automatyczny i staje się ważna z chwilą opłacenia opłat o wysokości określonej w Cenniku.
 7. Dokonanie opłaty Abonamentowej zostanie odnotowane przez Serwis w terminie maksymalnie 3 dni roboczych po zaksięgowaniu przelewu na koncie bankowym Administratora.
 8. Zmiany w Cenniku opłat będą ogłaszane każdorazowo na stronie www.newslink.pl oraz będą obowiązywać Użytkownika dopiero od kolejnego okresu Abonamentowego. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usług w przypadku, jeśli nie wyrazi zgody na ponoszenie opłat po dokonanej przez Administratora zmianie.

§9. Reklamacje

 1. Użytkownik może złożyć reklamację Usługi poprzez wysłanie wiadomości email w której opisze zaistniały problem. Wiadomość powinna zostać wysłana na adres: biuro@altimedia.pl albo drogą listowną na adres Altimedia sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów. Każdorazowo musi podać adres zwrotny.
 2. Administrator lub upoważniony przez niego podmiot dokona rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie do 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. Odpowiedź zostanie wysłana do Użytkownika zgłaszającego reklamację tą samą drogą, którą zostało wysłane zgłoszenie reklamacyjne.
 4. Reklamacje, które będą wynikały z niezastosowania się do zapisów niniejszego Regulaminu nie będą przez Administratora rozpatrywane.

§10. Wypowiedzenie Umowy

 1. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia Okresu na jaki został opłacony Abonament. W przypadku, gdy Użytkownik wypowie Umowę przed upływem Okresu Abonamentowego, może on korzystać z Usług do dnia zakończenia opłaconego Okresu.
 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Użytkownika lub/i Administratora w każdej chwili ze skutkiem na koniec danego okresu rozliczeniowego, w którym druga strona Umowy została skutecznie powiadomiona o wypowiedzeniu.
 3. Wypowiedzenie Umowy wymaga jej skutecznego dostarczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Umowa może zostać wypowiedziana przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym jeżeli uzna on, że Użytkownik nie dokonał pełnej aktywacji konta w ciągu 30 dni roboczych od dokonania rejestracji lub jeśli wykorzystuje on konto w sposób niezgodny z Regulaminem lub polskim prawem.
 5. Wypowiedzenie Umowy jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia Usług w ramach Serwisu.

§11. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne. Jest to jednak konieczne do zawarcia z Administratorem Umowy o świadczenie Usług.
 2. Administratorem danych osobowych z chwilą ich wprowadzenia do Systemu przez Użytkownika jest: Exacto sp. z o.o., ul. Siemieńskiego 20/38, 35-234 Rzeszów.
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem, ale przede wszystkim zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu Usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.
 4. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora w celu niezbędnym do ukształtowania treści Umowy, jej nawiązania, zmiany bądź rozwiązania a także realizacji zadań zmierzających do prawidłowego świadczenia Usług drogą elektroniczną.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe osób, które wysyłają wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego w zakresie i celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi.
 6. Administrator jest zobowiązany zastosować dostępne środki które pozwolą zabezpieczyć ochronę przetwarzanych danych osobowych w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przed uszkodzeniem, pobraniem przez osoby nieuprawnione, czy przetwarzaniem z naruszeniem ustawy.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do udostępniania wybranych informacji dotyczących określonego/ych Użytkownika/ów właściwym podmiotom, w szczególności na żądanie organów prowadzących określone postępowania administracyjne i karne.
 8. Administrator w procesie świadczenia Usług wykorzystuje pliki typu cookies, co ma prowadzić do utrzymania sesji Użytkownika, a także tworzenia statystyk dotyczących oglądalności podstron Serwisu.
 9. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, uzupełniania, bądź żądania zaprzestania ich przetwarzania włącznie z żądaniem ich usunięcia. Powyższe następuje w formie pisma skierowanego do Administratora. Usunięcie danych powoduje jednoczesne zaprzestanie świadczenia Usług, i ma miejsce wyłącznie na skutek rozwiązania Umowy.
 10. Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie drogą elektroniczną na adres wskazany w procesie rejestracji wszelkich powiadomień, a także wiadomości związanych ze świadczeniem Usług.

§12. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w szczególności autorskie prawa majątkowe do wszystkich prezentacji ekranowych, aplikacji i grafik należą do firmy Exacto sp. z o.o.
 2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób naruszający uprawnienia właściciela. W przypadku odnotowania naruszenia prawa własności intelektualnej, właściciel podejmie odpowiednie kroki prawne skierowane wobec podmiotu, który te prawa naruszył.

§13. Postanowienia dodatkowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej www.newslink.pl z której Użytkownik może niniejszy Regulamin pobrać, utrwalać i drukować.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Każdorazowo jednak w przypadku dokonania zmiany Użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany. Informacja zostanie do niego przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na co najmniej 14 dni roboczych przed wejściem w życie zmian.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo przeniesienia części lub całości praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na osobę trzecią albo zawarcia odnośnie nich umów podwykonawstwa czy przekazania licencji do administracji bądź sprzedaży pakietów, na co Użytkownik wyraził zgodę poprzez związanie się Regulaminem.
 4. Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Administratora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków które wynikają z niniejszego Regulaminu.
 5. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub/i Umowy, będą rozwiązywane polubownie, w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lutego 2015 r.

Nie masz jeszcze konta?

Z myślą o Was przygotowaliśmy szereg funkcjonalności, które mają za zadanie wesprzeć proces budowania i utrzymywania relacji na linii: public relations - media.
Załóż konto w naszym systemie i przekonaj się jakie to proste!

Załóż nowe konto Mam konto, chcę się zalogować

Informacje ws. wdrożenia

Newslink   |   Wirtualne Biuro Prasowe
Altimedia   |    ul. Siemieńskiego 20/38
35-234 Rzeszów
 
tel. +48 602 44 55 96
tel. +48 692 07 98 70

 

e-mail: